Privacyreglement

PRIVACYREGLEMENT

Doel van het reglement is een vastlegging van de maatregelen die Praktijk Apeldoorn heeft genomen om zeker te stellen dat er zorgvuldig met cliëntgegevens wordt omgegaan. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Gegevens worden verzameld tijdens consulten, behandelingen, aan de telefoon of per mail.

Doelen voor het verzamelen van gegevens zijn:

 • Gebruik in het kader van de te verlenen zorg.
 • Geanonimiseerd gebruik voor bewaking van eigen kwaliteit of intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat we een factuur kunnen opstellen
 • Andere doeleinden, mits vooraf overeengekomen met de cliënt.
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

Verwerking van algemene en gezondheidsgegevens

 • Bij inschrijving in de praktijk worden mensen persoonlijk geïnformeerd over de wijze en verwerking van cliëntgegevens en wordt mondelinge toestemming gevraagd.
 • Cliëntgegevens worden alleen in de praktijk verwerkt, indien aan onderstaande eisen is voldaan.
 • De cliënt heeft voor de verwerking mondelinge toestemming verleend.
 • Verwerking is noodzakelijk voor het verlenen van paramedische zorg aan de cliënt
 • Verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen
 • Verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van de gezondheid van de cliënt.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij  doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Uw behandelende therapeut is als enige gerechtigd tot toegang tot de gegevens in uw dossier. Alle papieren bestanden zijn te vinden in voor onbevoegden niet toegankelijke ruimtes, die doorgaans zo veel mogelijk op slot zijn. Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.
 • Overdracht naar collega’s, artsen en cliënten gebeurt waar mogelijk via beveiligde mailprogramma’s
 • Alle software is voorzien van wachtwoorden die minimaal 1 keer per jaar worden gewijzigd.
 • de cliënt heeft recht op inzage van alle gegevens die over hem/haar verzameld en verwerkt zijn
 • De cliënt kan verzoeken om aanvulling of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onjuist of onvolledig zijn
 • De cliënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde gegevens.
 • Recht op inzake en/of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang of de persoonlijke levenssfeer van een ander of wanneer bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is
 • Wanneer de cliënt vindt dat de praktijk dit reglement niet of onvoldoende naleeft, kan hij een klacht indienen bij de praktijk
 • Daar waar de cliënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling
 • de kosten van het consult